Diện tích 1,614 sq.ft Vị trí TP HCM Việt Nam Phạm vi công việc Thiết kế và Thi công  

Area 1,614 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Scope Design and Build  

Diện tích 2,152 sq.ft Vị trí Hà Nội Việt Nam Phạm vi công việc Thiết kế và Thi công  

Area 2,152 sq.ft Location Ha Noi Captical Vietnam Scope Design and Build  

Area 3,229 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Scope Design and Build  

Area 6,243 sq.ft Location Hanoi Captical Vietnam Scope Design  

Area 1022 sq.ft Location Hanoi Captical Vietnam Scope Design and Build  

Area 1,614 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Scope Design and Build